Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป :

อุทยาน แห่งชาติลำน้ำน่าน มีเนื้อที่ 645,625 ไร่ หรือ1033 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ป่าจริม ป่าน้ำปาด ป่าน้ำแคม ป่าแม่ก๋อนและ ป่าแม่สาย

มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ จด แม่น้ำน่าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ทิศใต้ จด ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1045 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก จด ทางรพช. หมายเลข 1102 ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จด ป่าจริม และป่าแม่แคม ตำบล สวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำบล ป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตำบล ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


การเดินทาง :

ระยะทางจากจังหวัด อุตรดิตถ์ ถึงอำเภอ ท่าปลา 35.00 กิโลเมตร

ระยะทางจากอำเภอ ท่าปลา ถึง สำนักงานอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน 14.00 กิโลเมตร

สภาพถนน เป็นถนนลาดยาง 45.00 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 4.00 กิโลเมตร


สิ่งอำนวยความสะดวก :

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีบริการบ้านพัก จำนวน 2 หลัง สามารถพักได้ทั้งหมด 15 คน และมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้กางเต้นท์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่ออุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 โทร. 01-6744510 หรือ (055) 247-775

หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5614292-4 ต่อ 724 , 725


ลักษณะภูมิประเทศ :

เป็นเทือกเขาสูงชันในเขตจังหวัดแพร่ และเทือกเขาชันลูกเล็กๆ ติดต่อกับลาดลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ สูงจากระดับน้ำทะเลต่ำสุด 110 เมตร และสูงสุด 1447 เมตร พื้นที่ในจังหวัดแพร่ มี ความลาดชันสูงของภูเขา ในพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเนินเขาลูกเล็กๆ มีความลาดชันมากติดต่อกันไป

แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้แก่ ห้วยแม่สาย และห้วยแม่ก๋อนในเขตจังหวัดแพร่ ห้วยรี และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์


สัตว์ป่า :

สัตว์ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน คือ เลียงผา และกบทูด

สัตว์ที่มีมากคือ ปลาชนิดต่างๆ ในอ่างเก็บน้ำ และนกนานาชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจ :

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มีบริเวณการทำสวนเมี่ยง (ชา)ในท้องที่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ และภูพญาพ่ออยู่ในพื้นที่ด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม ได้แก่ เล่นน้ำตก น้ำในแอ่งหรือลำน้ำ ล่องเรือ ศึกษาธรรมชาติ ขับรถชมทัศนียภาพและ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และเที่ยวชมน้ำตก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมา ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี